Опште информације о Компанији


Компанија "Електропренос – Elektroprijenos БиХ" а.д. Бања Лука је основана Законом о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ број 35/04) и настала је преносом средстава, обавеза и власничких права над имовином неопходном за пренос електричне енергије и дјелатности које се односе на пренос, из електропривредних предузећа у Босни и Херцеговини.


Дјелатност Компаније је пренос електричне енергије и све дјелатности у вези са преносом електричне енергије, које укључују, али се не ограничавају на пренос електричне енергије, одржавање, изградњу и проширење електропреносне мреже у Босни и Херцеговини. Дјелатност Компаније која има природни монопол на тржишту регулише Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК). Компанија се организује према територијалном, процесном и функционалном принципу са разграничењем надлежности, одговорности и овлаштењима. Организација Компаније обезбјеђује техничко-технолошко и економско јединство електропреносне дјелатности у Босни и Херцеговини, ефикасност у раду и пословању, управљању и одлучивању.


Компанија се састоји од четири оперативне јединице за рад, одржавање и ширење преносног система у сљедећим географским подручјима:

Оперативно подручје Бањалука, са сједиштем у Бањалуци, укључујући двије теренске јединице:Бања Лука и Бихаћ,

Оперативно подручје Мостар, са сједиштем у Мостару, укључујући двије теренске јединице: Мостар и Требиње,

Оперативно подручје Сарајево, са сједиштем у Сарајеву, укључујући три теренске јединице: Сарајево, Зеница, Вишеград,

Оперативно подручје Тузла, са сједиштем у Тузли, укључујући двије теренске јединице: Тузла и Добој.


Карту са уцртаним границама разграничења надлежности оперативних подручја можете видјети овдје...


Оперативна подручја имају статус дијелова/подружница Компаније, немају статус правног лица, али имају одређена овлаштења у промету утврђена Статутом и посебним актима Управног одбора Компаније, имају подрачун и трансакцијски рачун у банкама и региструју се према мјесту регистрације Компаније.


Структура власништва Компаније

Почетним капиталом Компаније располажу акционари, у сљедећем омјеру:
Федерација Босне и Херцеговине 58,90%,
Република Српска 41,10%.