• image01

  Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система

 • image02

  Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја

 • image03

  Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план

 • image04

  Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије

Најновије вијести

Бања Лука, 16.05.2023.

Набавка и инсталација новог телекомуникационог система и резервног напајања у трансформаторским станицама сa циљем осигурања поузданости система...

Бања Лука, 07.04.2023.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 39/14 и 59/22), члана 27. став 2. тачка е) Закона о оснивању Компаније за пренос електричне енергије у БиХ ("Службени гласник БиХ", број: 35/04,76/09 и 20/14) те у складу са Финансијским планом "Електропренос-Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука за период 2023.- 2025. година, усвојеним Одлуком Управног одбора, број: УО-19-7/2023 од 22.02.2023. године, одобрена Одлуком Скупштине акционара/дионичара, број: СА-30-4/2023 од 27.03.2023. године, Управни одбор "Електропренос — Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука на 81. сједници одржаној дана, 05.04.2023. године, доноси ОДЛУКУ...

Бања Лука, 23.02.2023.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ", број:39/14 и 59/22), члана 57.став 2. тачка а) Статута Електропренос -Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука ("Службени гласник БиХ". број: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 и 55/17), члана 29 ц. и члана 30. Пословника о раду Управног одбора "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука, број: 01-938/2007 од 27.02.2007. године, број: УО-6795/2014 од 10.06.2014. године и број: УО-67-3/2021 од 30.06.2021. године, Управни одбор "Електропренос - Електропријенос БиХ" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: "Компанија"), на 80. сједници одржаној дана, 22.02.2023. године, доноси ОДЛУКУ ...