Карактеристике мреже


Далеководи
Називни напон далековода Број далековода Број интерконекција Дужина (km)
400 kV 15 4 864,50
220 kV 42 10 1.520,60
110 kV 241 23 3953,75
110 kV (кабал) 9 - 33,15
УКУПНО: 307 37 6.372,00

Трафо станице
Врста трафостанице Број трафостаница
TS 400/x kV
10
TS 220/x kV
8
TS 110/x kV
136
TS 35/x kV
4
УКУПНО
154+4
Напонски ниво Број ТС Инсталисана снага (МVА) Број трансформатора Инсталисана снага трансформатора (МVА)
400/x kV 10 6130,5 14 4900,0
220/x kV 8 1423,0 + 4 (СН) 14 2100,0
110/x kV 136 5468,5 + 122,5 (СН) 248 6022,0
СН/СН 4 (СН) 42,5 (СН) 31 (СН) 169,0 (СН)
УКУПНО: 154 + 4 (СН) 13022,0 + 169,0 (СН)  276 + 31 (СН) 13022,0 + 169,0 (СН)