Карактеристике мреже


Далеководи
Називни напон далековода Број далековода Број интерконекција Дужина (km)
400 kV 15 4 865,93
220 kV 42 10 1.520,09
110 kV 242 23 4.023,69
110 kV (кабал) 9 - 33,15
УКУПНО: 308 37 6.442,86

Трафо станице
Врста трафостанице Број трафостаница
TS 400/x kV
10
TS 220/x kV
8
TS 110/x kV
135
TS 35/x kV
4
УКУПНО
153+4
Напонски ниво Број ТС Инсталисана снага (МVА) Број трансформатора Инсталисана снага трансформатора (МVА)
400/x kV 10 5680,5 13 4600,0
220/x kV 8 1423,0 + 4 (СН) 13 1950,0
110/x kV 135 5679,5 + 126,5 (СН) 253 6233,0
СН/СН 4 (СН) 46,5 (СН) 32 (СН) 177,0 (СН)
УКУПНО: 153 + 4 (СН) 12783,0 + 177,0 (СН)  279 + 32 (СН) 12783,0 + 177,0 (СН)