Карактеристике мреже


Далеководи
Називни напон далековода Број далековода Број интерконекција Дужина (km)
400 kV 15 4 865,93
220 kV 42 10 1.520,09
110 kV 243 23 4.037,08 
110 kV (кабал) 11 - 34,68
УКУПНО: 311 37 6.457,78

Трафо станице
Врста трафостанице Број трафостаница
TS 400/x kV
10
TS 220/x kV
8
TS 110/x kV
135
TS 35/x kV
4
УКУПНО
153+4
Напонски ниво Број ТС Инсталисана снага (МVА) Број трансформатора Инсталисана снага трансформатора (МVА)
400/x kV 10 5980,5 14 4900,0
220/x kV 8 1423,0 + 4 (СН) 13 1950,0
110/x kV 135 5662,0 + 126,5 (СН) 251 6215,5
СН/СН 4 (СН) 42,5 (СН) 31 (СН) 173,0 (СН)
УКУПНО: 153 + 4 (СН) 13065,5 + 173,0 (СН) 278 + 31 (СН) 13065,5 + 173,0 (СН)