Мисија, визија, циљеви


Мисија
Континуалан, сигуран и поуздан рад преносног система Босне и Херцеговине у циљу преноса електричне енергије по дефинисаним стандардима квалитета, недискриминаторан приступ преносном систему и транзит по правилима прекограничног промета електричне енергије. Истицање потребе заједнице и корисника услуге у први план, уз очување високог степена погонске спремности преносне мреже. Унапређење процеса уважавајући начела одрживог развоја , уз континуално професионално усавршавање запослених и праћење и примјену нових технологија кроз све сегменте пословања. Осигурање задовољства корисника услуге преноса електричне енергије и других заинтересованих страна.

Визија
Савремено конципирана Компанија која обезбјеђује висок степен сигурности преноса електричне енергије и развој тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини. Поуздан партнер свим корисницима услуге преноса електричне енергије и добављачима, те стабилан партнер заједници уважавајући начела одрживог развоја и процес дерегулације тржишта електричном енергијом.

Циљеви
Расположивост и поузданост елемената преносне мреже одржавати на захтјеваном нивоу, уз стално праћење и предузимање одговарајућих мјера у   случају ризика.
Развојем и изградњом преносне мреже обезбиједити испуњење перспективних потреба преноса електричне енергије, те прикључење корисника на преносну мрежу.
Примјена савремених и познатих рјешења у области електроенергетике, прилагодљивих преносној мрежи Компаније.
Континуално побољшање сигурности на раду и заштите здравља запослених.
Управљање околинским аспектом уз праћење стандарда заштите околине развијање високе свијести о очувању околине.
Унапређење вјештина тимског рада.
Одговарајући ниво сарадње са компанијама и институцијама из eлектроенергетског сектора у земљи и регији, те међународним организацијама из ове области.
Континуално провођење система управљања квалитетом у Компанији уз побољшање ефикасности рада и минимизацију трошкова.