Историја


Електрична енергија се у Босни и Херцеговини производи и користи преко 115 година. Прва електрична централа изграђена је 1888. године на руднику угља Зеница, седам година послије пуштања у погон прве изграђене електричне централе у свијету - Њујорк 1881. године. Због привредне неразвијености процес електрификације у Босни и Херцеговини одвијао се спорије у односу на електрификацију развијених европских земаља. Крајем 1919. године у Босни и Херцеговини је било електрифицирано свега 1,1% насеља. У 1945. години електричну струју имало је 16 % насеља, а у 1980. години 93 % насељених мјеста. Производња електричне енергије у 1945. години достигла је ниво од 65 милиона kWh. У 1992. години остварена је производња од 13,7 милијарди kWh, а у 2002. години је произведено 10,8 милијарди kWh електричне енергије. Обим потрошње електричне енергије износио је у 1945. години 55 милиона kWh, у 1991. години 10,6 милијарди kWh, а у 2002. години 9,8 милијарди kWh.
Упоредо са електрификацијом Босне и Херцеговине и растом употребе електричне енергије, развијале су се потребе за повезивањем електричних централа и центара потрошње електричне енергије преносном мрежом. Развијани су капацитети и повећаван напонски ниво објеката и постројења за пренос и трансформацију електричне енергије. Значајнији далеководи за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини почињу да се граде почетком 20-тих година прошлог вијека на напонима 5 kV, 6 kV и 10 kV. Први далеководи 10 kV напона изграђени су на потезима ТЕ Сарајево - Илиџа и ТЕ Крека - Тузла. Даље, изградња првих далековода виших напонских нивоа преносне мреже у Босни и Херцеговини повећавала се сљедећом динамиком.

Напон [kV] Назив далековода Година изградње
30
Мостар – Метковић
1927.
35
Крека – Солана Симин Хан
1930.
110
Зеница – Добој
1948.
220
Мостар - ХЕ Закучац
1958.
400
Тузла - Угљевик - Ернестиново и Мостар – Коњско
1976.

Током протеклог периода електрификације у Босни и Херцеговини су се обликовале 4 карактеристичне фазе градње и кориштења преносне мреже:
Прва фаза: Од 1920 до 1948. године за пренос електричне енергије користе се објекти и постројења на напону од 5 kV, 6 kV, 10 kV, 30 kV и 35 kV. То су били углавном неповезани објекти који су кориштени за пренос електричне енергије у оквиру зона регионалне електрификације.
Преносна мрежа 30 и 35 kV изграђена до 1940. године
Друга фаза: Од 1948 до 1958. године, за пренос електричне енергије користе се мреже на напонима 35 и 110 kV. У овој фази, преносном мрежом се интензивно шире и повезују зоне регионалне електрификације. Повезују се електричне централе и синхронизује се кориштење њихових капацитета. Стварају се технички услови за поуздано снабдијевање центара потрошње електричне енергије на цијелом подручју Босне и Херцеговине и обликује се електроенергетски систем Босне и Херцеговине.
Преносна мрежа 35 и 110 kV изграђена до 1954. године
Трећа фаза: Од 1958 до 1976. године капацитете мреже за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини чине објекти 110 и 220 kV напона. Далеководи и трансформаторске станице се граде по усвојеној јединственој техничкој концепцији и захтјевима њиховог функционисања у електроенергетском систему Босне и Херцеговине. Врши се повезивање са преносним мрежама других електроенергетских система бивше Југославије и стварају технички услови за поуздан пренос произведене електричне енергије, потребан увоз, транзит и извоз електричне енергије.
Преносна мрежа 110, 220 и 400 kV изграђена до 1992. године
Четврта фаза: Од 1976 до 2002. године преносну мрежу у Босни и Херцеговини чине објекти и постројења 110 kV, 220 kV и 400 kV напона. Ове мреже су грађене по јединственој техничкој концепцији и функционалним захтјевима електроенергетског система Босне и Херцеговине. У преносне објекте и постројења уграђивана је савремена - енергетска, заштитна, мјерна, сигнална, телекомуникациона и друга опрема. Образован је потребан стручни кадар и стварани други услови за успјешно функционирање преносне мреже у електроенергетском систему Босне и Херцеговине.

Електропривредно предузеће за пренос електричне енергије Електропренос
Пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини је обликован као посебна електропривредна дјелатност половином 50-тих година прошлог вијека. Дана 17. јуна 1953. године Рјешењем Републичког извршног вијећа НР Босне и Херцеговине основано је Електропривредна компанија за пренос електричне енергије Електропренос са сједиштем у Сарајеву. Предмет пословања био је пренос електричне енергије, пројектовање, изградња, одржавање и развој преносне мреже у Босни и Херцеговини. Са почетком пословања Електропреноса први пут се у Босни и Херцеговини формира посебна цијена преноса електричне енергије и пренос електричне енергије обликује као посебна електропривредна дјелатност.
Прво сједиште управе Електропреноса - Сарајево, ул. Војводе Путника
Први директор Електропреноса - Сарајево био је Владимир Лангхофер, дипломирани инжињер електротехнике.
Прво значајније језгро 110 kV мреже у Босни и Херцеговини формирано је 1954. године. То језгро чинила је мрежа од 480 km далековода 110 kV и пет трансформаторских станица 110/35 kV. Изградњом ових далековода и трансформаторских станица повезане су ХЕ Јабланица, ХЕ Јајце И, ХЕ Јајце ИИ, ТЕ Какањ и ТЕ Зеница. Извршено је спајање у јединствену функционалну цјелину већ великих регионалних електричних мрежа Централне Босне (Сарајево, Зеница, Травник, Какањ, Бугојно, Јајце, Горажде, Фоча...), Сјевероисточне Босне (Тузла, Добој, Брчко, Бијељина, Зворник, Власеница...) и Херцеговине (Мостар, чапљина, Јабланица,...).
У саставу ових регионалних електричних мрежа радиле су новоизграђене јавне централе ХЕ Богатићи, ХЕ Месићи, ХЕ Власеница, ТЕ Бановићи и индустријске електране у Блажују, Лукавцу, Фочи, Босанском Броду и Маглају. Јединствено функционисање повезаних електрана и електричних мрежа омогућила је изградња и почетак рада диспечерског центра. Тако је 1954. године почео успјешно да функционише електроенергетски систем Босне и Херцеговине.
Руководећи тим Електропреноса из 1965. године
Током протеклих 50 година, од формирања Електропреноса, капацитети мреже за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини развијани су врло динамично. То се прегледно види из података у табели бр. 1.

Табела бр. 1: Развој мреже за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини од 1954 до 2002. године.
Година Далеководи, km Трафостанице, MVA
400 kV 220 kV 110 kV Укупно 400/220 220/110 110/x Укупно
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1954. - - 480 400 - - 110 110
1960. - 49 1.036 1.085 - - 315 315
1970. - 1.007 1.261 2.268 - 300 661 961
1980. 595 1.384 2.478 4.457 3.200 1.350 2.814 6.364
1990. 836 1.424 3.110 5.370 4.500 1.880 4.172 10.552
2002. 836 1.541 3.640 4.017 4.500 1.950 5.320 11.770
Током ратних догађаја у Босни и Херцеговини, од 1992 до 1995. године дошло је до великих оштећења и разарања објеката и постројења преносне мреже. Због тога је у њену санацију и ревитализацију било потребно уложити велики рад и инвестициона средства. Један дио капацитета преносне мреже, међутим, још није саниран и не користи се.
Динамичан развој капацитета преносне мреже у Босни и Херцеговини у протеклих 50 година, апсорбовао је обимне инвестиције. То се прегледно види из података у табели бр. 2.

Табела бр. 2: Инвестиције у развој преносне мреже у Босни и Херцеговини

Период Милиони САД долара %
1 2 3
1946. - 1953. 20,77 3,9
1954. - 1965. 37,51 7,0
1966. - 1970. 17,78 3,3
1971. - 1990. 356,03 66,6
1991. - 2002. 102,65 19,2
1946. - 2002. 534,74 100,0
Сједиште управе Електропреноса у Сарајеву од 1977. године
Просторни размјештај далековода и трансформаторских станица преносне мреже 2006. даје се на карти електроенергетског система Босне и Херцеговине.
У развој преносне мреже у Босни и Херцеговини најинтензивније се инвестирало у периоду од 1975 до 1983. године када је реализован познати програм изградње 400 kV мреже.

Компанија „Електропренос-Електропријенос Босне и Херцеговине“ а. д. Бања Лука
Организација дјелатности преноса електричне енергије у Босни и Херцеговини мијењала се упоредо са промјенама привредног система и еволуцијом организације електропривреде. Крајем 2002. године у дјелатности преноса електричне енергије егзистирале су три Електропријеносне организације - Електропренос Сарајево предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије у саставу Електропривреда Босне и Херцеговине Сарајево; Електропренос Бања Лука - Зависно државно предузеће за пренос електричне енергије у саставу Јавног матичног државног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије Електропривреда Републике Српске и Електропријенос Мостар у саставу Јавног предузећа за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије Електропривреда Херцег - Босне Мостар.
Усвојеним законом о преносу, регулатору и оператеру система електричне енергије у Босни и Херцеговини 2002., створене су претпоставке за оснивање јединствене Компаније за пренос електричне енергије што је и учињено Законом о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини 2004., те је компанија Електропренос/Електропријенос Босне и Херцеговине, а. д. Бања Лука са сједиштем у Бањалуци регистрована код Министарстава Правде Босне и Херцеговине 01. 02. 2006., рјешење број 08-50.3.-01-4/06., и започела са својим радом.
Циљ организовања јединствене Компаније за пренос електричне енергије је стварање услова за функционисање и развој тржишта електричне енергије и стабилан и рационалан пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини.