Javne nabavke - tenderi - arhiva

Strana 1 od 17| Sljedeća


Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Nabavka binarnih pretvarača za potrebe telezaštite vodova 110 kV, a za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 06.06.2019.

JN-KZ-688-19.pdf

JN-KZ-688-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge: FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE U OP TUZLA 10.05.2019.

JN-KZ-486-19.pdf

JN-KZ-486-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Pregovarački postupak: Priključak na gradsku hidrantsku mrežu objekta TS Bugojno 09.05.2019.

JN-PP-584-19.pdf

JN-PP-584-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA KOMUNIKACIONOG UREĐAJA ZA TELEPROTEKCIJU 07.05.2019.

JN-KZ-459-19.pdf

JN-KZ-459-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci: JN-PP-558/18 – Transformatorsko ulje 23.04.2019.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da u skladu s članom 21. stav 1, tačka d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba: Transformatorsko ulje. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-558-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka akumulatorske baterije 220 V, 240 Ah za potrebe "Elektroprenos –Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 15.04.2019.

JN-KZ-248-19.pdf

JN-KZ-248-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i u Operativnom području Banja Luka 03.04.2019.

JN-OP-88-19.pdf

JN-OP-88-19 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT1.pdf

JN-OP-88-19 Odluka o ponistenju postupka JN za LOT2.pdf

Sječa rastinja u trasama dalekovoda 02.04.2019.

JN-OP-1087-18.pdf

JN-OP-1087-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluga servisnog održavanja vozila Operativnog područja Sarajevo - TJ Višegrad (Okvirni sporazum) 28.03.2019.

JN-KZ-249-19.pdf

JN-KZ-249-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Nabavka radova na hitnoj sanaciji dalekovoda DV 110 kV Mostar 2 – Nevesinje 22.03.2019.

U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da, u skladu s članom 21. stav (d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova Nabavka radova na hitnoj sanaciji dalekovoda DV 110 kV Mostar 2 - Nevesinje, sa ponuđačem: “Ars Inženjering” d.o.o. Banja Luka. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-419-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka radova: izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj opreme u magacinu Sarajevo 11.03.2019.

JN-KZ-230-19.pdf

JN-KZ-230-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluga održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije 26.02.2019.

JN-OP-1323-18.pdf

JN-OP-1323-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluge fizičko tehničkog obezbjeđenja objekata u Terenskoj jedinici Višegrad 21.02.2019.

JN-KZ-89-19.pdf

JN-KZ-89-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Radovi na zamjeni stuba na DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 2 18.02.2019.

JN-PP-217/2019
U skladu s članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka objavljuje informaciju da, u skladu s članom 21. stav (d) Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na zamjeni stuba na DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 2, sa ponuđačem: COMEL d.o.o. Sarajevo. Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka.

JN-PP-217-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Energetski kablovi, kablovske završnice i stopice za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 12.02.2019.

JN-KZ-43-19.pdf

JN-KZ-43-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka licenci za AutoCAD 30.01.2019.

JN-KZ-1274-18.pdf

JN-OP-1274-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1274-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-1274-18 Objavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-KZ-1274-18 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

Popravka i kalibracija automatskog analizatora izolacije Doble M4100 za potrebe Elektroprenosa BiH, OP Sarajevo 24.01.2019.

JN-PP-22-19.pdf

JN-PP-22-19 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Održavanje SCADA sistema (Okvirni sporazum 1 godina) 23.01.2019.

JN-OP-1103-18.pdf

JN-OP-1103-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka opreme, materijala i rezervnih dijelova za telekomunikacione sisteme 27.12.2018.

JN-OP-527-18.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-527-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Deminiranje trase dalekovoda 110 kV, Srebrenica – Ljubovija 26.12.2018.

JN-KZ-1089-18.pdf

JN-KZ-1089-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka izrade dokumenta „Politike informacione bezbjednosti“ 26.12.2018.

JN-OP-131-17.pdf

JN-OP-131-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA USLUGE PARAMETRIZACIJE MICROSCADA APLIKACIJE PREMA STANDARDU 61850 21.12.2018.

JN-KZ-1088-18.pdf

JN-KZ-1088-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1088-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Usluga fizičkog obezbjeđenja imovine i objekata OP Mostar 18.12.2018.

JN-OP-1012-18.pdf

JN-OP-1012-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA ROBE Automatski regulator napona REG-DA za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 13.12.2018.

JN-KZ-1174-18.pdf

JN-KZ-1174-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka servisnog održavanja vozila 04.12.2018.

JN-OP-690-18.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-690-18 Odluka ponistenju postupka LOT5.pdf

JN-OP-690-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila 28.11.2018.

JN-OP-692-18.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-692-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA USLUGE SERVISA LANDIS&GYR BROJILA SA NABAVKOM SPOJNE OPREME 27.11.2018.

JN-KZ-535-18.pdf

JN-KZ-535-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka kancelarijskog materijala 27.11.2018.

JN-OP-823-18.pdf

JN-OP-823-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-823-18 Odluka ponistenju postupka nabavke LOT1.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-823-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

Naziv nabave Rezervni prekidač 220 kV 22.11.2018.

JN-OP-805-18.pdf

JN-805-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-805-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene 25.09.2018.
(novi termin)

JN-OP-118-18.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje i izmjena TD 1.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 13.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 14.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o ponistenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o ponistenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o ponistenju postupka JN LOT4.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 16.08.2018.
(novi termin)

JN-OP-168-18.pdf

JN-OP-168-18 Izmjena tenderske dokumentacije.pdf

JN-OP-168-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavaka postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o nastavaku postupka.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Servis VN prekidača sa obukom 25.06.2018.

JN-OP-138-17.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT1.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT2.pdf

JJN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT3.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT4.pdfStrana 1 od 17| Sljedeća