• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 26.02.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 132. sjednici održanoj dana, 24.02.2021. godine, jednoglasno donosi odluku o pokretanju postupaka javnih nabavki......

Banja Luka, 17.02.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 27. stav 2. tačka h) Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), Plana investicija "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija") za 2020. godinu, usvojenog Odlukom Upravnog odbora Kompanije, broj: UO-40-3/2020 od 05.06.2020. godine i odobrenog od strane Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Odlukom br. 05-28-16-213-5/20 od 21.7.2020. godine, Plana nabavki Kompanije za 2020. godinu, usvojenog Odlukom Upravnog odbora Kompanije, broj: UO-47-4/2020 od 09.07.2020. godine, člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora Kompanije, Upravni odbor Kompanije na 53. sjednici održanoj dana, 11.02.2021. godine, donio je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki....

Banja Luka, 16.02.2021.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. Poslovnika o radu Uprave "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 16.02.2021. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki....