• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 14.05.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj : 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period : april - juni 2020. godine, broj : U-13-8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je saglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj : UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 120. sjednici, održanoj dana, 13.05.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki...

Banja Luka, 30.04.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: april - juni 2020. godine, broj : U-13 -8/2020 od 26.02.2020. godine, na koju je saglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj : UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije , Uprava Kompanije na 119. sjednici, održanoj dana, 29.04.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabavki...

Banja Luka, 30.04.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1 . Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: april - juni 2020. godine, broj: U-13-8/2020 od 26.02.2020 . godine, na koju je saglasnost daje Upravni odbor, Odlukom broj: UO-25-6/2020 od 21.04.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, (u daljem tekstu: "Kompanija"), Uprava Kompanije na 119. sjednici održanoj dana, 29.04.2020 . godine, donijela je ODLUKU o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki u Kompaniji broj : U-17-3/2020 od 11.03.2020. godine...