Istorija


Električna energija se u Bosni i Hercegovini proizvodi i koristi preko 115 godina. Prva električna centrala izgrađena je 1888. godine na rudniku uglja Zenica, sedam godina poslije puštanja u pogon prve izgrađene električne centrale u svijetu - Njujork 1881. godine. Zbog privredne nerazvijenosti proces elektrifikacije u Bosni i Hercegovini odvijao se sporije u odnosu na elektrifikaciju razvijenih evropskih zemalja. Krajem 1919. godine u Bosni i Hercegovini je bilo elektrificirano svega 1,1% naselja. U 1945. godini električnu struju imalo je 16 % naselja, a u 1980. godini 93 % naseljenih mjesta. Proizvodnja električne energije u 1945. godini dostigla je nivo od 65 miliona kWh. U 1992. godini ostvarena je proizvodnja od 13,7 milijardi kWh, a u 2002. godini je proizvedeno 10,8 milijardi kWh električne energije. Obim potrošnje električne energije iznosio je u 1945. godini 55 miliona kWh, u 1991. godini 10,6 milijardi kWh, a u 2002. godini 9,8 milijardi kWh.
Uporedo sa elektrifikacijom Bosne i Hercegovine i rastom upotrebe električne energije, razvijale su se potrebe za povezivanjem električnih centrala i centara potrošnje električne energije prenosnom mrežom. Razvijani su kapaciteti i povećavan naponski nivo objekata i postrojenja za prenos i transformaciju električne energije. Značajniji dalekovodi za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini počinju da se grade početkom 20-tih godina prošlog vijeka na naponima 5 kV, 6 kV i 10 kV. Prvi dalekovodi 10 kV napona izgrađeni su na potezima TE Sarajevo - Ilidža i TE Kreka - Tuzla. Dalje, izgradnja prvih dalekovoda viših naponskih nivoa prenosne mreže u Bosni i Hercegovini povećavala se sljedećom dinamikom.

Napon [kV] Naziv dalekovoda Godina izgradnje
30
Mostar – Metković
1927.
35
Kreka – Solana Simin Han
1930.
110
Zenica – Doboj
1948.
220
Mostar - HE Zakučac
1958.
400
Tuzla - Ugljevik - Ernestinovo i Mostar - Konjsko
1976.

Tokom proteklog perioda elektrifikacije u Bosni i Hercegovini su se oblikovale 4 karakteristične faze gradnje i korištenja prenosne mreže:
Prva faza:Od 1920 do 1948. godine za prenos električne energije koriste se objekti i postrojenja na naponu od 5 kV, 6 kV, 10 kV, 30 kV i 35 kV. To su bili uglavnom nepovezani objekti koji su korišteni za prenos električne energije u okviru zona regionalne elektrifikacije.
Prenosna mreža 30 i 35 kV izgrađena do 1940. godine
Druga faza: Od 1948 do 1958. godine, za prenos električne energije koriste se mreže na naponima 35 i 110 kV. U ovoj fazi, prenosnom mrežom se intenzivno šire i povezuju zone regionalne elektrifikacije. Povezuju se električne centrale i sinhronizuje se korištenje njihovih kapaciteta. Stvaraju se tehnički uslovi za pouzdano snabdijevanje centara potrošnje električne energije na cijelom području Bosne i Hercegovine i oblikuje se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine.
Prijenosna mreža 35 i 110 kV izgrađena do 1954. godine
Treća faza: Od 1958 do 1976. godine kapacitete mreže za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini čine objekti 110 i 220 kV napona. Dalekovodi i transformatorske stanice se grade po usvojenoj jedinstvenoj tehničkoj koncepciji i zahtjevima njihovog funkcionisanja u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine. Vrši se povezivanje sa prenosnim mrežama drugih elektroenergetskih sistema bivše Jugoslavije i stvaraju tehnički uslovi za pouzdan prenos proizvedene električne energije, potreban uvoz, tranzit i izvoz električne energije.
Prijenosna mreža 110, 220 i 400 kV izgrađena do 1992. godine
Četvrta faza: Od 1976 do 2002. godine prenosnu mrežu u Bosni i Hercegovini čine objekti i postrojenja 110 kV, 220 kV i 400 kV napona. Ove mreže su građene po jedinstvenoj tehničkoj koncepciji i funkcionalnim zahtjevima elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine. U prenosne objekte i postrojenja ugrađivana je savremena - energetska, zaštitna, mjerna, signalna, telekomunikaciona i druga oprema. Obrazovan je potreban stručni kadar i stvarani drugi uslovi za uspješno funkcioniranje prenosne mreže u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Elektroprivredno preduzeće za prenos električne energije Elektroprenos
Prenos električne energije u Bosni i Hercegovini je oblikovan kao posebna elektroprivredna djelatnost polovinom 50-tih godina prošlog vijeka. Dana 17. juna 1953. godine Rješenjem Republičkog izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine osnovano je Elektroprivredna kompanija za prenos električne energije Elektroprenos sa sjedištem u Sarajevu. Predmet poslovanja bio je prenos električne energije, projektovanje, izgradnja, održavanje i razvoj prenosne mreže u Bosni i Hercegovini. Sa početkom poslovanja Elektroprenosa prvi put se u Bosni i Hercegovini formira posebna cijena prenosa električne energije i prenos električne energije oblikuje kao posebna elektroprivredna djelatnost.
Prvo sjedište uprave Elektroprenosa - Sarajevo, ul. Vojvode Putnika
Prvi direktor Elektroprenosa - Sarajevo bio je Vladimir Langhofer, diplomirani inžinjer elektrotehnike.
Prvo značajnije jezgro 110 kV mreže u Bosni i Hercegovini formirano je 1954. godine. To jezgro činila je mreža od 480 km dalekovoda 110 kV i pet transformatorskih stanica 110/35 kV. Izgradnjom ovih dalekovoda i transformatorskih stanica povezane su HE Jablanica, HE Jajce I, HE Jajce II, TE Kakanj i TE Zenica. Izvršeno je spajanje u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu već velikih regionalnih električnih mreža Centralne Bosne (Sarajevo, Zenica, Travnik, Kakanj, Bugojno, Jajce, Goražde, Foča...), Sjeveroistočne Bosne (Tuzla, Doboj, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Vlasenica...) i Hercegovine (Mostar, čapljina, Jablanica,...).
U sastavu ovih regionalnih električnih mreža radile su novoizgrađene javne centrale HE Bogatići, HE Mesići, HE Vlasenica, TE Banovići i industrijske elektrane u Blažuju, Lukavcu, Foči, Bosanskom Brodu i Maglaju. Jedinstveno funkcionisanje povezanih elektrana i električnih mreža omogućila je izgradnja i početak rada dispečerskog centra. Tako je 1954. godine počeo uspješno da funkcioniše elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine.
Rukovodeći tim Elektroprenosa iz 1965. godine
Tokom proteklih 50 godina, od formiranja Elektroprenosa, kapaciteti mreže za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini razvijani su vrlo dinamično. To se pregledno vidi iz podataka u tabeli br. 1.

Tabela br. 1: Razvoj mreže za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini od 1954 do 2002. godine.
Godina Dalekovodi, km Trafostanice, MVA
400 kV 220 kV 110 kV Ukupno 400/220 220/110 110/x Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1954. - - 480 400 - - 110 110
1960. - 49 1.036 1.085 - - 315 315
1970. - 1.007 1.261 2.268 - 300 661 961
1980. 595 1.384 2.478 4.457 3.200 1.350 2.814 6.364
1990. 836 1.424 3.110 5.370 4.500 1.880 4.172 10.552
2002. 836 1.541 3.640 4.017 4.500 1.950 5.320 11.770
Tokom ratnih događaja u Bosni i Hercegovini, od 1992 do 1995. godine došlo je do velikih oštećenja i razaranja objekata i postrojenja prenosne mreže. Zbog toga je u njenu sanaciju i revitalizaciju bilo potrebno uložiti veliki rad i investiciona sredstva. Jedan dio kapaciteta prenosne mreže, međutim, još nije saniran i ne koristi se.
Dinamičan razvoj kapaciteta prenosne mreže u Bosni i Hercegovini u proteklih 50 godina, apsorbovao je obimne investicije. To se pregledno vidi iz podataka u tabeli br. 2.

Tabela br. 2: Investicije u razvoj prenosne mreže u Bosni i Hercegovini

Period Milioni SAD dolara %
1 2 3
1946. - 1953. 20,77 3,9
1954. - 1965. 37,51 7,0
1966. - 1970. 17,78 3,3
1971. - 1990. 356,03 66,6
1991. - 2002. 102,65 19,2
1946. - 2002. 534,74 100,0
Sjedište uprave Elektroprenosa u Sarajevu od 1977. godine
Prostorni razmještaj dalekovoda i transformatorskih stanica prenosne mreže 2006. daje se na karti elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.
U razvoj prenosne mreže u Bosni i Hercegovini najintenzivnije se investiralo u periodu od 1975 do 1983. godine kada je realizovan poznati program izgradnje 400 kV mreže.

Kompanija „Elektroprenos-Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ a. d. Banja Luka
Organizacija djelatnosti prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini mijenjala se uporedo sa promjenama privrednog sistema i evolucijom organizacije elektroprivrede. Krajem 2002. godine u djelatnosti prenosa električne energije egzistirale su tri Elektroprijenosne organizacije - Elektroprenos Sarajevo preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije u sastavu Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sarajevo; Elektroprenos Banja Luka - Zavisno državno preduzeće za prenos električne energije u sastavu Javnog matičnog državnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda Republike Srpske i Elektroprijenos Mostar u sastavu Javnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda Herceg - Bosne Mostar.
Usvojenim zakonom o prenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini 2002., stvorene su pretpostavke za osnivanje jedinstvene Kompanije za prenos električne energije što je i učinjeno Zakonom o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini 2004., te je kompanija Elektroprenos/Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, a. d. Banja Luka sa sjedištem u Banjaluci registrovana kod Ministarstava Pravde Bosne i Hercegovine 01. 02. 2006., rješenje broj 08-50.3.-01-4/06., i započela sa svojim radom.
Cilj organizovanja jedinstvene Kompanije za prenos električne energije je stvaranje uslova za funkcionisanje i razvoj tržišta električne energije i stabilan i racionalan prenos električne energije u Bosni i Hercegovini.