Opšte informacije o Kompaniji


Kompanija "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka je osnovana Zakonom o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH broj 35/04) i nastala je prenosom sredstava, obaveza i vlasničkih prava nad imovinom neophodnom za prenos električne energije i djelatnosti koje se odnose na prenos, iz elektroprivrednih preduzeća u Bosni i Hercegovini.


Djelatnost Kompanije je prenos električne energije i sve djelatnosti u vezi sa prenosom električne energije, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na prenos električne energije, održavanje, izgradnju i proširenje elektroprenosne mreže u Bosni i Hercegovini. Djelatnost Kompanije koja ima prirodni monopol na tržištu reguliše Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK). Kompanija se organizuje prema teritorijalnom, procesnom i funkcionalnom principu sa razgraničenjem nadležnosti, odgovornosti i ovlaštenjima. Organizacija Kompanije obezbjeđuje tehničko-tehnološko i ekonomsko jedinstvo elektroprenosne djelatnosti u Bosni i Hercegovini, efikasnost u radu i poslovanju, upravljanju i odlučivanju.


Kompanija se sastoji od četiri operativne jedinice za rad, održavanje i širenje prenosnog sistema u sljedećim geografskim područjima:

Operativno područje Banjaluka, sa sjedištem u Banjaluci, uključujući dvije terenske jedinice:Banja Luka i Bihać,

Operativno područje Mostar, sa sjedištem u Mostaru, uključujući dvije terenske jedinice: Mostar i Trebinje,

Operativno područje Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, uključujući tri terenske jedinice: Sarajevo, Zenica, Višegrad,

Operativno područje Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, uključujući dvije terenske jedinice: Tuzla i Doboj.


Kartu sa ucrtanim granicama razgraničenja nadležnosti operativnih područja možete vidjeti ovdje...


Operativna područja imaju status dijelova/podružnica Kompanije, nemaju status pravnog lica, ali imaju određena ovlaštenja u prometu utvrđena Statutom i posebnim aktima Upravnog odbora Kompanije, imaju podračun i transakcijski račun u bankama i registruju se prema mjestu registracije Kompanije.


Struktura vlasništva Kompanije

Početnim kapitalom Kompanije raspolažu akcionari, u sljedećem omjeru:
Federacija Bosne i Hercegovine 58,90%,
Republika Srpska 41,10%.