Vijesti


Banja Luka, 03.04.2024.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 27 . stav 2. tačka e) pasus drugi Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH". broj: 35/04 ,76/09 i 20/14), u skladu sa Finansijskim planom " Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period 2024. - 2026. godina, koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora , broj: UO-4-3/2024 od 02.02.2024. godine, odobrena Odlukom Skupštine akcionara/dioničara, broj: SA-9-2/2024 od 07.02.2024. godine, Upravni odbor "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 87. sjednici održanoj kao telefonska sjednica dana, 03.04.2024. godine. jednoglasno donosi ODLUKU

Banja Luka, 06.02.2024.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 57. stav 2. tačka a) Statuta "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17 ), člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine. broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 85. sjednici održanoj dana, 02.02.2024. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 20.09.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), Člana 57. stav 2. tačka a) Statuta "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu:"Kompanija"), na 84. sjednici održanoj dana, 19.09.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 22.06.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 57. stav 2. tačka a) Statuta "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 83. sjednici održanoj dana, 12.06.2023. godine, donosi ODLUKU o dopuni Odluke o usvajanju Privremenog plana javnih nabavki, broj: UO-19-4/2023 od 22.02.2023. godine

Banja Luka, 21.06.2023.
Bosna i Hercegovina: Regulaciona prigušnica za prenosnu kompaniju

Banja Luka, 16.05.2023.
Nabavka i instalacija novog telekomunikacionog sistema i rezervnog napajanja u transformatorskim stanicama s ciljem osiguranja pouzdanosti sistema

Banja Luka, 07.04.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 27. stav 2. tačka e) Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14) te u skladu sa Finansijskim planom "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period 2023.- 2025. godina, usvojenim Odlukom Upravnog odbora, broj: UО-19-7/2023 od 22.02.2023. godine, odobrena Odlukom Skupštine akcionara/dioničara, broj: SA-30-4/2023 od 27.03.2023. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 81. sjednici održanoj dana, 05.04.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 23.02.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14 i 59/22), člana 57.stav 2. tačka a) Statuta Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH". broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 29 c. i člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 80. sjednici održanoj dana, 22.02.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 26.01.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14 i 59/22), člana 57.stav 2. tačka a) Statuta Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH". broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 29 c. i člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 79. sjednici održanoj kao telefonska sjednica dana, 26.01.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 06.12.2022.
Bosna i Hercegovina: Regulaciona prigušnica za prenosnu kompaniju