Pravilnik o priključku


Pravilnik o priključku od 23.10.2008.

Na osnovu člana 4.2. Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02 i 13/03) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH” broj 2/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 23. oktobra 2008. godine donijela je PRAVILNIK O PRIKLjUČKU.


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priključku od 02.09.2010.

Objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj 79/10, od 27.09.2010. Na osnovu člana 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH” broj 2/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 2. septembra 2010. godine, donijela je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIKLjUČKU.


Pravilnik o dopunama Pravilnika o priključku od 26.07.2012.

Na osnovu člana 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH” broj 2/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 26. jula 2012. godine donijet je PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIKLjUČKU


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priključku od 02.11.2017.

Na osnovu člana 4.2. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH” broj 2/05), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 02. novembra 2017. godine donijet je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIKLjUČKU.


Pravila za SN priključak u objektima Elektroprenosa od 21.03.2014.

Na osnovu člana 31. Pravilnika o priključku ("Službeniglasnik BiH",br. 95/08, 79/10 i 60/12), Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 2.sjednici održanoj 21.03.2014. godine, je donio Odluku broj: UO–1707/2014 od 21.03.2014. godine, o usvajanju PRAVILA ZA SN PRIKLjUČAK U OBJEKTIMA ELEKTROPRENOSA