Javne nabave - tenderi

Naziv nabave
Rok za dostavljanje ponuda
Dokumenta
Servis vozila Mercedes Unimog za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo Terenska jedinica Višegrad 19.12.2018.

JN-PP-1280-18.pdf

Deminiranje trase dalekovoda 110 kV, Srebrenica – Ljubovija 26.12.2018.

JN-KZ-1089-18.pdf

Priljučak na gradsku hidrantsku mrežu objekta TS Travnik 1 17.12.2018.

JN-PP-1276-18.pdf

NABAVKA USLUGE PARAMETRIZACIJE MICROSCADA APLIKACIJE PREMA STANDARDU 61850 21.12.2018.

JN-KZ-1088-18.pdf

JN-KZ-1088-18 Pojasnjenje 1.pdf

Nabavka izrade dokumenta „Politike informacione bezbjednosti“ 26.12.2018.

JN-OP-131-17.pdf

Nabavka opreme, materijala i rezervnih dijelova za telekomunikacione sisteme 27.12.2018.

JN-OP-527-18.pdf

Nabavka usluge fizičko – tehničkog obezbjeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 11.12.2018.

JN-KZ-821-18.pdf

Usluga fizičkog obezbjeđenja imovine i objekata OP Mostar 18.12.2018.

JN-OP-1012-18.pdf

NABAVKA ROBE Automatski regulator napona REG-DA za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 13.12.2018.

JN-KZ-1174-18.pdf

Priljučak na gradsku hidrantsku mrežu objekta TS Breza, a za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo. 28.11.2018.

JN-PP-1095-18.pdf

JN-PP-1095-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Prevoz transformatora i opreme (okvirni sporazum 1 godina) 05.12.2018.

JN-OP-826-18.pdf

Nabavka građevinskih radova za potrebe proširenja SN postrojenja 10 (20) kV u TS Novi Travnik 30.11.2018.

JN-KZ-1172-18.pdf

Nabavka građevinskih radova za potrebe ugradnje postrojenja vlastite potrošnje 10 (20) kV u TS Zenica 2 29.11.2018.

JN-KZ-1171-18.pdf

JN-KZ-1171-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka radova: izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj opreme u magacinu Sarajevo 06.12.2018.

JN-KZ-1173-18.pdf

JN-KZ-1173-18 Ponistenje postupka JN.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNJEG REKLAMNOG MATERIJALA 22.11.2018.

JN-KZ-1013-18.pdf

JN-KZ-1013-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-1013-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-1013-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-KZ-1013-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA ZA DJECU ZAPOSLENIH U KOMPANIJI 20.11.2018.

JN-KZ-1014-18.pdf

JN-KZ-1014-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.pdf

Servisiranje i verifikacija brojila električne energije proizvođača Iskra za potrebe u OP Tuzla 16.11.2018.

JN-PP-856-18.pdf

JN-PP-856-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

NABAVKA USLUGE SERVISA LANDIS&GYR BROJILA SA NABAVKOM SPOJNE OPREME 27.11.2018.

JN-KZ-535-18.pdf

Nabavka servisnog održavanja vozila 04.12.2018.

JN-OP-690-18.pdf

Nabavka usluga redovnog i kasko osiguranja vozila 28.11.2018.

JN-OP-692-18.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-692-18 Pojasnjenje 2.pdf

Rekonstrukcija hidrantske mreže u objektima Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 16.11.2018.

JN-KZ-825-18.pdf

JN-KZ-825-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Naziv nabave Rezervni prekidač 220 kV 22.11.2018.

JN-OP-805-18.pdf

JN-805-18 Pojasnjenje 1.pdf

Nabavka kancelarijskog materijala 27.11.2018.

JN-OP-823-18.pdf

JN-OP-823-18 Pojasnjenje 1.pdf

Nabavka usluge Microsoft Premier Support 15.11.2018.

JN-OP-482-18.pdf

JN-OP-482-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-482-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Nabavka potrošnog materijala za vozila 14.11.2018.

JN-KZ-691-18.pdf

Nabavka rezervnih brojila električne energije za potrebe "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 15.11.2018.

JN–KZ-804-18.pdf

JN-KZ-804-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN opreme 23.10.2018.

JN-KZ-604-18.pdf

JN-KZ-604-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-KZ-604-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 13.11.2018.
(novi termin)

JN-OP-725-18.pdf

JN-OP-725-18 Odgovor na pitanje 1.pdf

JN-OP-725-18 Izmjena TD.pdf

JN-OP-725-18 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-OP-725-18 Izmjena 1 TD.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT1.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT2.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT3.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT4.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT5.pdf

JN-OP-725-18 Odluka o izboru LOT6.pdf

Nabavka građevinskih radova za potrebe ugradnje postrojenja vlastite potrošnje 10 (20) kV u TS Zenica 2 24.10.2018.

JN-KZ-840-18.pdf

JN-KZ-840-18 Odluka o ponistenju postupka JN.pdf

Nabavka građevinskih radova za potrebe proširenja SN postrojenja 10 (20) kV u TS Novi Travnik 25.10.2018.

JN-KZ-838-18.pdf

JN-KZ-838-18 Odluka o poništenju postupka JN.pdf

Baždarenje brojila električne energije za potrebe „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo 16.10.2018.

JN–KZ-689-18.pdf

JN-KZ-689-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE PPZ OPREMA za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka 27.09.2018.

JN–KZ–675-18.pdf

JN-KZ-675-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Sanacija OPGW užeta u OP Mostar 10.10.2018.

JN-OP-481-18.pdf

JN-OP-481-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka separatora ulja za potrebe "Elektroprijenosa – Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo 04.10.2018.

JN-KZ-735-18.pdf

JN-KZ-735-18 Ponistenje postupka JN.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA INTERNE I EKSTERNE REPREZENTACIJE U 2018. GODINI 31.12.2018.

JN-A2-753-2-18.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE IZ OBLASTI ELEKTROENERGETIKE, TELEKOMUNIKACIJA, INFORMACIONIH SISTEMA, FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA, INTERNE I EKSTERNE REVIZIJE, JAVNIH NABAVKI, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA U 2018. GODINI 31.12.2018.

JN-A2-754-2-18.pdf

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE HOTELSKIH USLUGA (NOĆENJA) U 2018. GODINI 31.12.2018.

JN-A2-757-2-18.pdf

Nabavka sanacije pristupnih puteva u trasama dalekovoda 24.09.2018.

JN-KZ-529-18.pdf

JN-KZ-529-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i dugoročne kreditne zaduženosti "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za finansijsku 2018, 2019. i 2020. godinu 18.12.2018.
(novi termin)

JN-OP-96-18.pdf

JN-OP-96-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN–OP–96-18 Nastavak postupka JN.pdf

JN-OP-96-18 Izmjena TD.pdf

JN-OP-96-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-96-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-OP-96-18 Izmjena TD 2.pdf

Nabavka sanacije građevinskih objekata 02.10.2018.

JN-OP-176-18.pdf

JN-OP-176-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-176-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

Nabavka usluge prevoza radnika u OP Tuzla 25.09.2018.

JN-OP-483-18.pdf

JN-OP-483-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Deminiranje trase dalekovoda 110 kV Srebrenica – Ljubovija 24.09.2018.

JN-KZ-484-18.pdf

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije 21.09.2018.
(novi termin)

JN-KZ-12-18.pdf

JN-KZ-12-18 Pojašnjenje 1.pdf

JN-KZ-12-18 Pojasnjenje 2.pdf

JN-KZ-12-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-KZ-12-18 Obavjestenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-12-18 Izmjena TD.pdf

JN-KZ-12-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Nabavka transformatorskog ulja 16.08.2018.
(novi termin)

JN-OP-168-18.pdf

JN-OP-168-18 Izmjena tenderske dokumentacije.pdf

JN-OP-168-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-168-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-168-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavaka postupka JN.pdf

Nabavka sredstava za održavanje higijene 25.09.2018.
(novi termin)

JN-OP-118-18.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje i izmjena TD 1.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 3.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 4.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 5.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 6.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 7.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 8.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 9.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 10.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 11.pdf

JN-OP-118-18 Pojašnjenje 12.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka JN.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o nastavku postupka.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 13.pdf

JN-OP-118-18 Pojasnjenje 14.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-118-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-118-18 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdf

Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja 11.09.2018.
(novi termin)

JN-OP-133-17.pdf

JN-OP-133-17 Pojašnjenje 1.pdf

JN-OP-133-17 Pojašnjenje 2.pdf

JN-OP-133-17 Pojašnjenje 3.pdf

JN-OP-133-17 Obavjestenje odgadjanju postupka JN.pdf

JN-OP-133-17 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-OP-133-17 Izmjena TD.pdf

JN-OP-133-17 Pojasnjenje 4.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o ponistenju postupka JN LOT2.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o ponistenju postupka JN LOT3.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o ponistenju postupka JN LOT7.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-OP-133-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE U POSLOVNOM OBJEKTU U SJEDIŠTU KOMPANIJE 07.08.2018.

JN-OP-119-18.pdf

JN-OP-119-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-OP-119-18 Obavjestenje o ponistavanju postupka JN.pdf

Nabavka lične zaštitne opreme 31.07.2018.

JN-OP-175-18.pdf

JN-OP-175-18 Pojasnjenje 1.pdf

JN-OP-175-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-175-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-175-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

Servis uređaja za klimatizaciju prostorija 10.07.2018.

JN-OP-60-17.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-60-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Mjerenja nivoa nejonizujućeg zračenja i buke elektroenergetskih objekata Elektroprenosa - Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka 03.07.2018.

JN–KZ-10-18.pdf

Baždarenje brojila električne energije za potrebe OP Sarajevo 04.07.2018.

JN–KZ-11-18.pdf

JN-KZ-11-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

PRODUŽENJE LICENCI ZA KORIŠTENJE IKT INFRASTRUKTURE ZA ERP SISTEM 09.07.2018.

JN-OP-04-18.pdf

JN-OP-04-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

Servis VN prekidača sa obukom 25.06.2018.

JN-OP-138-17.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 1 i izmjena TD.pdf

JN-OP-138-17 Pojasnjenje 2.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - LOT1.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT2.pdf

JJN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT3.pdf

JN-OP-138-17 Odluka o ponistenju postupka JN - LOT4.pdf

NABAVKA MOTORNOG GORIVA 04.06.2018.

JN-OP-08-18.pdf

JN-OP-08-18 Pojašnjenje 1.PDF

JN-OP-08-18 Pojasnjnje 2.PDF

JN-OP-08-18 Izmjene i dopune TD.PDF

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT10.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT2.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT3.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT4.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT9.pdf

JN-OP-08-18 Odluka o ponistenju JN LOT10.pdf

JN-OP-08-18 Obavjestenje o nastavaku postupka (postupak ponistenja) za lotove 2,3,4,9,10.pdf

Prokres šume u trasama dalekovoda 21.05.2018.

JN-OP-01-18.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-OP-01-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

Nabavka usluga ljekarskog pregleda radnika 15.05.2018.

JN-A2-06-06-18.pdf

JN-A2-06-18 Pojasnjenje 1.PDF

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT2.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT3.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT4.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT5.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT6.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT7.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT8.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT9.pdf

JN-A2-06-18 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca LOT1.pdf

JN-A2-06-18 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka LOT 1.pdf

JN-A2-06-18 Obavještenje o nastavku postupka LOT 1.pdf

Nabavka opreme za uzemljenje (sanacija VN postrojenja) za potrebe OP Sarajevo 17.04.2018.

JN-KZ-09-02-18.pdf

Nabavka usluge verifikacije brojila električne energije u OP Tuzla 21.02.2018.

JN-KZ-148-17.pdf

JN-KZ-148-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.PDF

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.PDF

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o nastavaku postupka JN.pdf

JN-KZ-148-17 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.pdf

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o odgadjanju postupka JN.pdf

JN-KZ-148-17 Obavještenje o nastavku postupka JN.pdf

JN-KZ-148-17 Obavjestenje o odgadjanju nastavka postupka.pdf

JN-KZ-148-18 Obavjestenje o nastavku postupka javne nabavke i ponistenju istog.pdf

Nabavka projektovanja i izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/x kV Prnjavor 1 i izgradnji trafo polja u TS 110/x kV Banja Luka 5 24.11.2017.

JN-OP-109-17.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o stavljanju van snage odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke za LOT1.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke za LOT2.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke za LOT1.pdf

JN-OP-109-17 Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke za LOT2.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1.pdf

JN-OP-109-17 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2.pdf

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ADVOKATSKIH USLUGA U 2017., 2018. i 2019. GODINI 31.12.2019.

JN-A2-91-17.PDF

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA OVLAŠTENIH SUDSKIH VJEŠTAKA GRAĐEVINSKE, POLjOPRIVREDNE, ŠUMARSKE I EKONOMSKE STRUKE U 2017., 2018. i 2019. GODINI 31.12.2019.

JN-A2-90-17.PDF

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU NOTARSKIH USLUGA U 2017., 2018. i 2019. GODINI 31.12.2019.

JN-A2-89-17.PDF