Karakteristike mreže


Dalekovodi
Nazivni napon dalekovoda Broj dalekovoda Broj interkonekcija Dužina (km)
400 kV 15 4 865,93
220 kV 42 10 1.520,09
110 kV 243 23 4.037,08 
110 kV (kabal) 11 - 34,68
UKUPNO: 311 37 6.457,78

Trafo stanice
Vrsta trafostanice Broj trafostanica
TS 400/x kV
10
TS 220/x kV
8
TS 110/x kV
135
TS 35/x kV
4
UKUPNO
153+4
Naponski nivo Broj TS Instalirana snaga (MVA) Broj transformatora Instalirana snaga transformatora (MVA)
400/x kV 10 5980,5 14 4900,0
220/x kV 8 1423,0 + 4 (SN) 13 1950,0
110/x kV 135 5662,0 + 126,5 (SN) 251 6215,5
SN/SN 4 (SN) 42,5 (SN) 31 (SN) 173,0 (SN)
UKUPNO: 153 + 4 (SN) 13065,5 + 173,0 (SN) 278 + 31 (SN) 13065,5 + 173,0 (SN)