Karakteristike mreže


Dalekovodi
Nazivni napon dalekovoda Broj dalekovoda Broj interkonekcija Dužina (km)
400 kV 15 4 865,93
220 kV 42 10 1.520,09
110 kV 241 23 3982,92
110 kV (kabal) 9 - 33,15
UKUPNO: 307 37 6.402,09

Trafo stanice
Vrsta trafostanice Broj trafostanica
TS 400/x kV
10
TS 220/x kV
8
TS 110/x kV
135
TS 35/x kV
4
UKUPNO
153+4
Naponski nivo Broj TS Instalirana snaga (MVA) Broj transformatora Instalirana snaga transformatora (MVA)
400/x kV 10 5890,5 14 4900,0
220/x kV 8 1423,0 + 4 (SN) 13 1950,0
110/x kV 135 5499,5 + 126,5 (SN) 248 6053,0
SN/SN 4 (SN) 46,5 (SN) 32 (SN) 177,0 (SN)
UKUPNO: 153 + 4 (SN) 12903,0 + 177,0 (SN)  275 + 32 (SN) 12903,0 + 177,0 (SN)