Karakteristike mreže


Dalekovodi
Nazivni napon dalekovoda Broj dalekovoda Broj interkonekcija Dužina (km)
400 kV 15 4 864,50
220 kV 42 10 1.520,60
110 kV 241 23 3953,75
110 kV (kabal) 9 - 33,15
UKUPNO: 307 37 6.372,00

Trafo stanice
Vrsta trafostanice Broj trafostanica
TS 400/x kV
10
TS 220/x kV
8
TS 110/x kV
136
TS 35/x kV
4
UKUPNO
154+4
Naponski nivo Broj TS Instalirana snaga (MVA) Broj transformatora Instalirana snaga transformatora (MVA)
400/x kV 10 6130,5 14 4900,0
220/x kV 8 1423,0 + 4 (SN) 14 2100,0
110/x kV 136 5468,5 + 122,5 (SN) 248 6022,0
SN/SN 4 (SN) 42,5 (SN) 31 (SN) 169,0 (SN)
UKUPNO: 154 + 4 (SN) 13022,0 + 169,0 (SN)  276 + 31 (SN) 13022,0 + 169,0 (SN)