Vijesti


Banja Luka, 16.05.2023.
Nabava i instalacija novog telekomunikacijskog sustava i rezervnog napajanja u transformatorskim stanicama s ciljem osiguranja pouzdanosti sustava

Banja Luka, 07.04.2023.
Na osnovu članka 17. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 27. stav 2. tačka e) Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14) te u skladu sa Finansijskim planom "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period 2023.- 2025. godina, usvojenim Odlukom Upravnog odbora, broj: UО-19-7/2023 od 22.02.2023. godine, odobrena Odlukom Skupćine akcionara/dioničara, broj: SA-30-4/2023 od 27.03.2023. godine, Upravni odbor "Elektroprenos — Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 81. sjednici održanoj dana, 05.04.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 23.02.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14 i 59/22), člana 57.stav 2. tačka a) Statuta Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH". broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 29 c. i člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 80. sjednici dana, 22.02.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 26.01.2023.
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14 i 59/22), člana 57.stav 2. tačka a) Statuta Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH". broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 29 c. i člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 79. sjednici održanoj kao telefonska sjednica dana, 26.01.2023. godine, donosi ODLUKU

Banja Luka, 06.12.2022.
Bosna i Hercegovina: Regulacijska prigušnica za prijenosnu kompaniju

Banja Luka, 01.09.2022.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 01.09.2022. godine

Banja Luka, 24.06.2022.
Na osnovu člana 27. stav 2. tačka e) alineja 2. Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), člana 10. stav 1.Pravilnika o javnim nabavama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 72. sjednici održanoj 23.06.2022. godine, donosi ODLUKU usvaja se Plan nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.

Banja Luka, 09.06.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, člаnа 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 79-2/2006 od 09.03.2006. godine, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na internom sastanku održanom dana, 08.06.2022. godine, jednoglasno donosi ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave

Banja Luka, 08.06.2022.
Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 20.05.2022. godine

Banja Luka, 25.05.2022.
Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 10. stav (5) i člana 13. stav (2) Pravilnika o javnim nabavama broj 17-U-17/2015 od 28.05.2015. godine, Odluke broj : UO/NČ-31/O6 od 14.12.2006. godine i Odluke broj: UO-4-3/2022 od 02.02.2022. godine, V.d. direktora Operativnog područja Banja Luka donosi: ODLUKU o pokretanju postupka javne nabave