Povijest


Električna energija se u Bosni i Hercegovini proizvodi i koristi preko 115 godina. Prva električna centrala izgrađena je 1888. godine na rudniku uglja Zenica, sedam godina poslije puštanja u pogon prve izgrađene električne centrale u svijetu – New York 1881. godine. Zbog privredne nerazvijenosti proces elektrifikacije u Bosni i Hercegovini odvijao se sporije u odnosu na elektrifikaciju razvijenih europskih zemalja. Krajem 1919. godine u Bosni i Hercegovini je bilo elektrificirano svega 1,1% naselja. U 1945. godini električnu energiju imalo je 16 % naselja, a u 1980. godini 93 % naseljenih mjesta. Proizvodnja električne energije u 1945. godini dostigla je nivo od 65 miliona kWh. U 1992. godini ostvarena je proizvodnja od 13,7 milijardi kWh, a u 2002. godini je proizvedeno 10,8 milijardi kWh električne energije. Obim potrošnje električne energije iznosio je u 1945. godini 55 miliona kWh, u 1991. godini 10,6 milijardi kWh, a u 2002. godini 9,8 milijardi kWh.
Usporedo sa elektrifikacijom Bosne i Hercegovine i rastom upotrebe električne energije, razvijale su se potrebe za povezivanjem električnih centrala i centara potrošnje električne energije prijenosnom mrežom. Razvijani su kapaciteti i povećavan naponski nivo objekata i postrojenja za prijenos i transformaciju električne energije. Značajniji dalekovodi za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini počinju da se grade početkom 20-tih godina prošlog stoljeća na naponima 5 kV, 6 kV i 10 kV. Prvi dalekovodi 10 kV napona izgrađeni su na potezima TE Sarajevo - Ilidža i TE Kreka - Tuzla. Dalje, izgradnja prvih dalekovoda viših naponskih nivoa prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini povećavala se slijedećom dinamikom.

Napon [kV] Naziv dalekovoda Godina izgradnje
30
Mostar – Metković
1927.
35
Kreka – Solana Simin Han
1930.
110
Zenica – Doboj
1948.
220
Mostar - HE Zakučac
1958.
400
Tuzla - Ugljevik - Ernestinovo i Mostar - Konjsko
1976.

Tijekom proteklog perioda elektrifikacije u Bosni i Hercegovini su se oblikovale četiri karakteristične faze gradnje i korištenja prijenosne mreže:
Prva faza: Od 1920 do 1948. godine za prijenos električne energije koriste se objekti i postrojenja na naponu od 5 kV, 6 kV, 10 kV, 30 kV i 35 kV. To su bili uglavnom nepovezani objekti koji su korišteni za prijenos električne energije u okviru zona regionalne elektrifikacije.
Prenosna mreža 30 i 35 kV izgrađena do 1940. godine
Druga faza: Od 1948 do 1958. godine, za prijenos električne energije koriste se mreže na naponima 35 i 110 kV. U ovoj fazi, prijenosnom mrežom se intenzivno šire i povezuju zone regionalne elektrifikacije. Povezuju se električne centrale i sinkronizira se korištenje njihovih kapaciteta. Stvaraju se tehnički uvjeti za pouzdano snabdijevanje centara potrošnje električne energije na cijelom području Bosne i Hercegovine i oblikuje se elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine.
Prijenosna mreža 35 i 110 kV izgrađena do 1954. godine
Treća faza: Od 1958 do 1976. godine kapacitete mreže za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini čine objekti 110 i 220 kV napona. Dalekovodi i transformatorske stanice se grade po usvojenoj jedinstvenoj tehničkoj koncepciji i zahtjevima njihovog funkcioniranja u elektroenergetskom sustavu Bosne i Hercegovine. Vrši se povezivanje sa prijenosnim mrežama drugih elektroenergetskih sustava bivše Jugoslavije i stvaraju tehnički uvjeti za pouzdan prijenos proizvedene električne energije, potreban uvoz, tranzit i izvoz električne energije.
Prijenosna mreža 110, 220 i 400 kV izgrađena do 1992. godine
Od 1976 do 2002. godine prijenosnu mrežu u Bosni i Hercegovini čine objekti i postrojenja 110 kV, 220 kV i 400 kV napona. Ove mreže su građene po jedinstvenoj tehničkoj koncepciji i funkcionalnim zahtjevima elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine. U prijenosne objekte i postrojenja ugrađivana je suvremena - energetska, zaštitna, mjerna, signalna, telekomunikacijska i druga oprema. Obrazovan je potreban stručni kadar i stvarani drugi uvjeti za uspješno funkcioniranje prijenosne mreže u elektroenergetskom sustavu Bosne i Hercegovine.

Elektroprivredno poduzeće za prijenos električne energije "Elektroprenos"
Prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini je oblikovan kao posebna elektroprivredna djelatnost polovinom 50-tih godina prošlog stoljeća. Dana 17. lipnja 1953. godine, Rješenjem Republičkog izvršnog vijeća NR Bosne i Hercegovine osnovano je Elektroprivredno poduzeće za prijenos električne energije "Elektroprenos" sa sjedištem u Sarajevu. Njegov predmet poslovanja bio je prijenos električne energije, projektiranje, izgradnja, održavanje i razvoj prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini. Sa početkom poslovanja "Elektroprenosa" prvi put se u Bosni i Hercegovini formira posebna cijena prijenosa električne energije i prijenos električne energije oblikuje kao posebna elektroprivredna djelatnost.
Prvo sjedište uprave Elektroprenosa - Sarajevo, ul. Vojvode Putnika
Prvi direktor Elektroprenosa - Sarajevo bio je Vladimir Langhofer, diplomirani inžinjer elektrotehnike.
Prvo značajnije jezgro 110 kV mreže u Bosni i Hercegovini formirano je 1954. godine. To jezgro činila je mreža od 480 km dalekovoda 110 kV i pet transformatorskih stanica 110/35 kV. Izgradnjom ovih dalekovoda i transformatorskih stanica povezane su HE Jablanica, HE Jajce I, HE Jajce II, TE Kakanj i TE Zenica. Izvršeno je spajanje u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu već velikih regionalnih elektro mreža Centralne Bosne (Sarajevo, Zenica, Travnik, Kakanj, Bugojno, Jajce, Goražde, Foča...), Sjeveroistočne Bosne (Tuzla, Doboj, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Vlasenica...) i Hercegovine (Mostar, čapljina, Jablanica,...).
U sastavu ovih regionalnih elektro mreža radile su novoizgrađene javne centrale HE Bogatići, HE Mesići, HE Vlasenica, TE Banovići i industrijske elektrane u Blažuju, Lukavcu, Foči, Bosanskom Brodu i Maglaju. Jedinstveno funkcioniranje povezanih elektrana i električnih mreža omogućila je izgradnja i početak rada dispečerskog centra. Tako je 1954. godine počeo uspješno da funkcionira elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine.
Rukovodeći tim Elektroprenosa iz 1965. godine
Tijekom proteklih 50 godina, od formiranja "Elektroprenosa", kapaciteti mreže za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini razvijani su vrlo dinamično. To se pregledno vidi iz podataka u tabeli br. 1.

Tabela br. 1: Razvoj mreže za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini od 1954 do 2002. godine.
Godina Dalekovodi, km Trafostanice, MVA
400 kV 220 kV 110 kV Ukupno 400/220 220/110 110/x Ukupno
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1954. - - 480 400 - - 110 110
1960. - 49 1.036 1.085 - - 315 315
1970. - 1.007 1.261 2.268 - 300 661 961
1980. 595 1.384 2.478 4.457 3.200 1.350 2.814 6.364
1990. 836 1.424 3.110 5.370 4.500 1.880 4.172 10.552
2002. 836 1.541 3.640 4.017 4.500 1.950 5.320 11.770
Tijekom ratnih događanja u Bosni i Hercegovini, od 1992 do 1995. godine došlo je do velikih oštećenja i razaranja objekata i postrojenja prijenosne mreže. Zbog toga je u njeno saniranje i revitaliziranje bilo potrebno uložiti veliki rad i investicijska sredstva. Jedan dio kapaciteta prijenosne mreže, međutim, još nije saniran i ne koristi se.
Dinamičan razvoj kapaciteta prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini u proteklih 50 godina, apsorbirao je ogromne investicije. To se pregledno vidi iz podataka u tabeli br. 2.

Tabela br. 2: Investicije u razvoj prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini

Period Milioni SAD dolara %
1 2 3
1946. - 1953. 20,77 3,9
1954. - 1965. 37,51 7,0
1966. - 1970. 17,78 3,3
1971. - 1990. 356,03 66,6
1991. - 2002. 102,65 19,2
1946. - 2002. 534,74 100,0
Sjedište uprave Elektroprenosa u Sarajevu od 1977. godine
Prostorni razmještaj dalekovoda i transformatorskih stanica prijenosne mreže 2006. daje se na karti elektroenergetskog sustava Bosne i Hercegovine.
U razvoj prijenosne mreže u Bosni i Hercegovini najintenzivnije se investiralo u periodu od 1975 do 1983. godine, kada je realiziran poznati program izgradnje 400 kV mreže.

Kompanija „Elektroprenos-Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ a. d. Banja Luka
Organizacija djelatnosti prijenosa električne energije u Bosni i Hercegovini mijenjala se uporedo sa promjenama privrednog sistema i evolucijom organizacije elektroprivrede. Krajem 2002. godine u djelatnosti prijenosa električne energije egzistirale su tri Elektroprijenosne organizacije - "Elektroprenos" Sarajevo preduzeće za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije u satavu "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" Sarajevo; "Elektroprenos" Banja Luka - Zavisno državno preduzeće za prijenos električne energije u sastavu Javnog matičnog državnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije "Elektroprivreda Republike Srpske" i "Elektroprijenos" Mostar u sastavu Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije "Elektroprivreda Herceg - Bosne" Mostar.
Usvojenim Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini, 2002.godine stvorene su pretpostavke za utemeljenje jedinstvene Kompanije za prijenos električne energije, što je i regulirano Zakonom o utemeljenju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini iz 2004.godine. Rješenjem Ministarstava Pravde Bosne i Hercegovine broj: 08-50.3.-01-4/06 od 01. 02. 2006.god registrirana je Kompanija „Elektroprenos-Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ a. d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, te je započela sa svojim radom.
Cilj organiziranja jedinstvene Kompanije za prijenos električne energije je stvaranje uvjeta za funkcioniranje i razvoj tržišta električne energije i stabilan i racionalan prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini.