Licenca

Licenca važi od 01.02.2013. do 31.01.2023.

Licenca za djelatnost prijenosa električne energije od 17.01.2013.

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), članak 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH”, broj 2/05) i čl. 16. i 38. Pravilnika o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/05), a u vezi članka 70. Pravilnika o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 17. siječnja 2013. godine, donijela je ODLUKU O IZDAVANjU LICENCE ZA DJELATNOST PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE...


Uslovi za korištenje licence od 17.01.2013.

Uvjeti za korištenje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije...