• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 28.05.2024.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 27. stav 2. točka e) pasus drugi Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ( "Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), sukladno sa Planom investicija za 2024. godinu, usvojenim Odlukom, broj: UO-4-4/2024 od 02.02.2024. godine, odobrenim Odlukom DERK-a, broj: 05-28-16-95-4/24 od 27.03.2024. godine, Upravni odbor “Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka na 89. sjednici održanoj kao telefonska sjednica dana, 27.05.2024. godine, jednoglasno donosi ODLUKU...

Banja Luka, 03.04.2024.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 27 . stav 2. točka e) pasus drugi Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH". broj: 35/04 ,76/09 i 20/14), sukladno sa Finansijskim planom " Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period 2024. - 2026. godina, koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora , broj: UO-4-3/2024 od 02.02.2024. godine, odobrena Odlukom Skupćine akcionara/dioničara, broj: SA-9-2/2024 od 07.02.2024. godine, Upravni odbor "Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 87. sjednici održanoj kao telefonska sjednica dana, 03.04.2024. godine. jednoglasno donosi ODLUKU...

Banja Luka, 06.02.2024.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22), člana 57. stav 2. tačka a) Statuta "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH", broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17 ), člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine. broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 85. sjednici održanoj dana, 02.02.2024. godine, donosi ODLUKU...