• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 29.01.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o privremenom finansiranju Kompanije "Elektroprenos- Eektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: siječanj-ožujak 2020. godine, broj: U-86-18/2019 od 27.11.2019. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-90-7/2019 od 17.12.2019. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 114. sjednici, održanoj dana, 23.01.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava....

Banja Luka, 19.12.2019.

Uprava Kompanije na internom sastanku održanom dana 19.12.2019. godine, donijela je, Odluku U-93-3/2019 o izmjeni Odluke o pokretanju postupaka javnih nabava broj U-66-3/2019 od 03.09.2019. godine....

Banja Luka, 13.12.2019.

Uprava Kompanije na 113. sjednici održanoj dana, 12.12.2019. godine, donijela je Odluku U-92-3/2019 o pokretanju postupaka javnih nabavki....