• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sustava

 • image02

  Unaprijeđenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 18.09.2020.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik broj: 39/14), Odluke o privremenom financiranju Kompanije "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za period: srpanj - rujan 2020. godine, broj: U-38-4/2020 od 28.05.2020. godine, na koju je suglasnost dao Upravni odbor, Odlukom broj: UO-40-6/2020 od 05.06.2020. godine, člana 26. Poslovnika o radu Uprave Kompanije, Uprava Kompanije na 125. sjednici, održanoj dana, 15.09.2020. godine, donijela je ODLUKU o pokretanju postupaka javnih nabava...

Banja Luka, 15.09.2020.

Odluka o usvajanju Plana nabava "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2020. godinu....

Banja Luka, 03.09.2020.

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 25.08.2020. godine ...