• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 26.01.2023.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14 i 59/22), člana 57.stav 2. tačka a) Statuta Elektroprenos -Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka ("Službeni glasnik BiH". broj: 86/05, 103/06, 60/14, 24/15, 76/15 i 55/17), člana 29 c. i člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: 01-938/2007 od 27.02.2007. godine, broj: UO-6795/2014 od 10.06.2014. godine i broj: UO-67-3/2021 od 30.06.2021. godine, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: "Kompanija"), na 79. sjednici održanoj kao telefonska sjednica dana, 26.01.2023. godine, donosi ODLUKU ...

Banja Luka, 06.12.2022.

Bosna i Hercegovina: Regulaciona prigušnica za prenosnu kompaniju ...

Banja Luka, 01.09.2022.

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 01.09.2022. godine...