• image01

  Kontinuiran, siguran i pouzdan rad prijenosnog sistema

 • image02

  Unapređenje procesa uvažavajući načela održivog razvoja

 • image03

  Isticanje potrebe zajednice i korisnika usluge u prvi plan

 • image04

  Osiguranje zadovoljstva korisnika usluge prijenosa električne energije

Najnovije vijesti

Banja Luka, 27.05.2021.

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), Odluke Upravnog odbora „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, broj: UO-10-5/2021 od 11.02.2021. godine, člana 8. stav 1. i člana 26. Poslovnika o radu Uprave, Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Uprava „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 136. sjednici održanoj dana, 26.05.2021. godine, donosi ODLUKU...

Banja Luka, 25.05.2021.

Na osnovu člana 27. stav 2. tačka e) alineja druga Zakona o osnivanju Kompanije za prenos električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04,76/09 i 20/14), člana 10. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Upravni odbor "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka na 55. sjednici održanoj dana, 19.05.2021. godine, donosi ODLUKU da se usvaja dio Plana nabavki "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, za oblast rada i održavanja prenosne mreže za 2021. godinu....

Banja Luka, 24.05.2021.

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma na dan 10.05.2021. godine...