Vijesti

Odluka o pokretanju postupka javne nabave
Banja Luka, 23.08.2019.
Uprava Kompanije na internoj sjednici održanoj dana, 23.08.2019. godine, jednoglasno je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave.

Prema članku 17. stavku 1. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), članka 10. stavak 5. Pravilnika o javnim nabavama "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" dd Banja Luka (u daljnjem tekstu: "Kompanije"), Odluke Upravnog odbora o odobrenju za hitnu nabavu energetskog transformatora 400/110 kV, 300/300/100 MVA za OP Sarajevo TS Višegrad, broj: UO-51-3/2019 od 17.07.2019. , odobren Odlukom Glavne skupštine akcionara/dioničara Kompanije, br. SA-55-2/2019 od 19. srpnja 2019. godine. Privremene odluke o financiranju Kompanije za razdoblje srpanj - rujan 2019., br. U-33-23/2019 od 21. svibnja 2019. što je Upravni odbor odobrio Odlukom br. UO-38-7/2019. od 25. lipnja 2019. godine. i članak 8. stavak 1. Poslovnika o radu Uprave Kompanije. Uprava Kompanije na internoj sjednici održanoj 23.08.2019. , jednoglasno je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave.